• Dansk
  • English
  • Deutsch

Kongeåen er fredet

Hvad er en fredning
I 1917 blev det gennem lovgivningen muligt at frede værdifulde områder. I en lang periode var fredning den vigtigste - og næsten den eneste måde - hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden. I dag bliver naturen også beskyttet af mange andre regler og love, bl.a. Naturbeskyttelsesloven. Der er dog stadig behov for at frede naturområder, der har national og international betydning. I dag er cirka fem procent af landets areal fredet.

Fredninger bliver gennemført med en række forskellige formål. Det kan være beskyttelse af landskab, dyr og planter og deres levesteder, forbedring af naturen ved genopretning og pleje, samt regulering af folks adgang til at færdes i naturen.

En fredning lægger så store begrænsninger på den fremtidige brug af arealerne, at ejerne får udbetalt en erstatning.

Langvarig fredningssag
Kongeåen blev fredet i 1980. Fredningssagen blev startet i 1969, og i 1975 blev sagen endelig rejst af de daværende fredningsplanudvalg for Ribe og Sønderjyllands amter og med tilslutning fra Miljøministeriet. Det fredede område strækker sig fra Knagemølle i Vejen Kommune til Gredstedbro i Esbjerg Kommune. Fredningspåstanden omfattede ca. 5.000 ha og berørte 535 ejendomme Der blev i alt udbetalt over 600.000 kr. i erstatning til lodsejere langs Kongeåen.

Planer om afvanding førte til fredningssag
Baggrunden for at rejse fredningssagen var, at der siden1950erne havde været planer om et afvandingsprojekt langs Kongeåen. Åen skulle rettes ud og afvandingen af de tilstødende engarealer forbedres. I slutningen af 1960erne så det ud til, at projektet ville blive fremmet, og Kulturministeriet blev inddraget i sagen. I 1969 blev det besluttet at starte en fredningssag for området.

Fredningens formål
Formålet med fredningen var navnlig, at sikre opretholdelsen af et naturligt og ureguleret vandløbssystem og sikre områdets status som vedvarende landbrugsområde med afvekslende gode, tørre landbrugsarealer og lave, fugtige engarealer. Områdets landskabelige karakter skulle bevares, bl.a. ved aktive pleje­foranstaltninger, for at sikre områdets botaniske, zoologiske, geologiske, arkæologiske og historiske interesser til undervisnings- og forskningsbrug.  Adgangen til området skulle åbnes på passende steder til rekreativ anvendelse for befolkningen, og der skulle sikres en ensartet sagsbehandling i området, der dengang dækkede 5 kommuner og to amter.

Hvad betyder fredningen
I følge fredningen skal vandløbet bevares ureguleret, og der må ikke anlægges flere dambrug langs åen. Udyrkede arealer, må ikke opdyrkes, og der må ikke foretages tilstandsændringer, terrænændringer, beplantes, opføres byggeri el.lign. Vandløbet må oprenses efter regulativet, dræn må vedligeholdes og dyrkede arealer må drives som hidtil. Kommunen har ret til at foretage naturpleje på arealerne uden udgift for lodsejeren.