• Dansk
  • English
  • Deutsch

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

I Danmark er der udpeget en række Nationalparker, der tilsammen omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder både til lands og til vands. Formålet med en nationalpark er at styrke og udvikle den danske natur, de storslåede landskaber og kulturhistoriske værdier. Samtidig skal nationalparken give besøgende mulighed for at opleve, bruge og få viden om disse værdier.

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største eneste marine nationalpark. Vadehavet er især kendt for sine vidtstrakte vadeflader og strandenge, der har internationale betydning som rasteplads for millioner af trækfugle på rejsen mellem ynglepladserne i arktisk og vinterkvarteret i Afrika. Vadehavet rummer også Vadehavsøerne Langli, Fanø, Mandø og Rømø, der har en enestående dynamisk natur med strande, klitter og klitheder.

Kongeåen har sit udløb midt i det danske Vadehav. For alle de store åer, bortset fra Varde Å, gælder at udløbet er reguleret af en sluse. Slusen er åben ved lavvande, hvor åvandet frit løber ud i havet. Ved højvande er slusen lukket for at forhindre det salte havvand i at oversvømme de dyrkede arealer bag diget.

Verdensarv

I 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på Unescos verdensarvsliste, således at hele Vadehavet nu er verdensarv. Den tyske og hollandske del af Vadehavet har været verdensarv fra 2009. UNESCO udpeger kun områder, der i forvejen er godt beskyttet, og Vadehavet er allerede i dag et natur- og vildtreservatområde og har en meget høj grad af beskyttelse.

Naturbeskyttelse over landegrænserne

De tre lande langs Vadehavet, Tyskland, Holland og Danmark, har siden 1978 arbejdet sammen om at beskytte Vadehavet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Landene samarbejder blandt andet om naturovervågning og -beskyttelse.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde har også spillet en afgørende rolle i arbejdet med at få udpeget Vadehavet som verdensnaturarv.                       (Kilde Nationalpark Vadehavet)