• Dansk
  • English
  • Deutsch

Overdrev

- en sjælden og bevaringsværdig naturtype 
 
Et overdrev er et græsdækket areal på en tør og næringsfattig jordbund. Overdrev blev oprindeligt dannet ved rydning af urskovene og efterfølgende afgræsning af de åbne områder. 
 
Betegnelsen overdrev kommer af ’oredrev’. Ore er et ældre dansk ord for udyrket jord. Drev kommer af det tyske ord ’trift’, der betyder græsgang. 
 
Tidligere græsningsarealer 
Nogle overdrev har en fortid som græsningsarealer for landsbyfællesskaber, der har ligget uopdyrket i en meget lang årrække. Et overdrev kan også være opstået ved, at marker på næringsfattig jordbund er opgivet og brugt til græsning. 
 
Overdrev findes i dag især i kuperet terræn og på skrænter i ådale, der er svære at opdyrke. 
 
Plantearterne på overdrevet er særligt tilpasset overdrevets tørre og næringsfattige jordbundsforhold. 
 
Blade i jordhøjde
Mange plantearter på overdrevet har bladene siddende i en roset i jordhøjde. Det er nemlig fra bladets underside, der fordamper mest vand og ved at holde bladet tæt mod jorden forhindrer planten, at vinden blæser over bladundersiden og udtørrer bladet. 
 
Bevaringsværdi naturtype
Overdrev er en sjælden og bevaringsværdig naturtype. Den er derfor omfattet af kommunens Natura2000-planer. Her står der, at overdrevsarealer skal bevares – for eksempel ved rydning af træer og en passende afgræsning.