• Dansk
  • English
  • Deutsch

Snæbel

Coregonus oxyrinchus
 
Snæblen er en laksefisk, der tilhører helt-familien. Den er nært beslægtet med den mere almindelige helt, der kendes fra flere jyske fjorde og søer. Som andre laksefisk gyder den i vandløbene, hvor den også lever den første tid af sit liv. 
 
Nordsøsnæblen lever og vokser op i Vadehavet, men om efteråret vandrer den op i større vandløb for at gyde. Arten gyder i de nedre og mellemste dele af vandløbene, som regel hvor bundbredden er over 4 meter.
 
God strøm og fast bund
Hannerne bliver kønsmodne i en alder af cirka 2 år og hunnerne i en alder af cirka 3 år. De gydemodne snæbler opsøger strækninger med god strøm, fast bund og forekomst af vintergrønne vandplanter. 
 
Gydeperioden er kortvarig, cirka 3 uger, og finder sted i november og december. Efter endt gydning trækker snæblen ned i de nedre dele af vandløbene. 
 
De klæbende æg gydes frit i vandet og hæfter sig til vandplanter, sten og grus. Æggene klækker i februar og marts. De nyklækkede larver måler cirka 10 mm. 
 
Fra ferskvand til saltvand
Undersøgelser viser, at nyklækkede snæbellarver ikke kan overleve i saltvandet i Vadehavet. Først ved en længde på 30-40 mm ændres ynglens fysiologi, så de kan tåle skiftet fra ferskvand til saltvand. 
 
Det er sandsynligt, at snæblens overlevelse forudsætter, at den nyklækkede yngel føres til områder med stillestående vand. Det kan for eksempel være mindre søer og store åslynger, hvor den første opvækst finder sted. 
 
Når ynglen har opnået en længde på 30-40 mm i april-maj, vandrer den ud i Vadehavet, hvor den egentlige opvækst finder sted. 
 
 
Fakta om snæblen
 
Udbredelse i Kongeåen: Sjælden, men findes i hovedløbet.
 
Længde: Er fanget på op til 62 cm i Danmark.
 
Alder: Op til 10 år, men kan blive ældre.