• Dansk
  • English
  • Deutsch

Jedsted Mølle

Jedsted Mølle har rødder tilbage til 1200-tallet. Foto: Torben Meyer.

Jedsted Mølle har rødder tilbage til 1200-tallet. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv,Torben Meyer.

 

Under kronen, kirken og hertugdømmerne

Jedsted Mølle hører til blandt de ældste danske vandmøller og har ligget på samme sted siden 1200-tallet. Møllen nævnes første gang i 1231 i Kong Valdemars Jordebog som ’Estath Mølle’.

 

I begyndelsen af 1300-tallet overgik møllen til Antvorskov Kloster på Sjælland, som ejede den de næste par hundrede år. I 1531 stod Skt. Hans Kloster (Korsbrødrekloster) i Ribe som ejer, men ved Reformationen i 1536 overtog kronen al kirkelig ejendom.

 

Kronen solgte 1542 møllen til den adelige Claus Sehested. Fra sidst i 1500-tallet var ejerne Rosenkrantz-slægten fra Høgsbrogaard i Hviding sogn, og de solgte møllen til de lindevedske godser i 1613. Godset Lindeved lå nær Flensborg, og dermed kom Jedsted Mølle under hertugdømmerne. Møllen blev fortsat bestyret fra Høgsbrogaard, indtil den i 1770 overgik til selveje og blev solgt til Peder Christensen.

 

Møller Hans Joachim Fogh. Foto: Ukendt.

Hans Joachim Fogh, møller 1839-1877. Foto: Ukendt.

 

Den initiativrige mølleejer

Jedsted Mølles storhedstid var under Hans Joachim Fogh, der ejede møllen 1839-1877. I 1800-tallet fik møllerne landet over flere funktioner, og Hans Joachim Fogh var særlig initiativrig. Han forøgede møllens jordareal til næsten 83 tdr. land igennem jordkøb i Vilslev og Jernved sogne. Fogh var både møller og landmand, og han forbedrede de sumpede enge med opfyldning fra de steder, hvor jorden var sandet.

 

Desuden indrettede han i 1830’erne et brændevinsbrænderi, som fungerede indtil begyndelsen af 1850’erne. Hjemmebrænding blev forbudt i 1804 og måtte kun foregå på officielle brænderier, der betalte afgift til staten, men Jedsted Mølle var et af de godkendte landbrænderier.

 

Derudover drev Fogh et bageri, og møllen havde både kornmølle, stampemølle og benknusermølle. I 1877 solgte han stedet til den enorme sum af 106.000 kr. for møllen, jorder, inventar, løsøre og besætning.

 

De følgende ejere var også både landmænd og møllere. Jedsted Mølle havde dog fået konkurrence, for med loven om fri møllenæring i 1852 måtte alle anlægge møller.

 

Dambrug siden 1904

Kongeåen har en stor ørredbestand, og i 1904 blev Jedsted Mølle købt af det nyoprettede selskab Fiskeriet Jedsted Mølle, som anlagde et ørredbrug. Landbruget blev bortforpagtet, og mølleriet blev indskrænket og endeligt nedlagt i 1917. Når ørrederne var spiseklare, blev de flyttet op i store beholdere med iltapparater og fragtet med tog til de større byer, blandt andet til Berlin.

 

Dambruget gik konkurs i 1909 og solgt til Fyns Landmandsbank, der stiftede A/S Kongeåen Ferskvandsfiskeri. I disse år anlagde forpagteren en frugtplantage, en plantage ved Jedsted Bjerge samt omkring 100 større og mindre damme. Siden er antallet af damme indskrænket, men Jedsted Mølle Dambrug eksisterer stadig.

 

Fiskedammene set fra øst. Foto: Ukendt.

Jedsted Mølle, fiskedammene set fra øst. Foto: Ukendt.

 

Elektricitetsværk 1910-1965

I 1910 kunne de første husstande i Vilslev sogn tænde for lyset med strøm fra Jedsted Mølle. I starten blev elektricitetsværket drevet af én mand, der stod for både installation hos de private husstande, vedligeholdelse af maskiner, opkrævning og regnskabsføring. Desuden hjalp han nogle gange til i landbruget og dambruget.

 

I 1918 oprettede sognets beboere andelsforeningen Jedsted Mølles Andels-Elektricitetsværk og overtog stedet. I alle årene var der kun to bestyrere: Søren Lund 1910-1956 og F. G. Larsen 1956-1965. Elektricitetsværket blev nedlagt i 1965, men dambruget bidrager fortsat til Kongeåens vareproduktion.

 

Forfatter: Cand.mag. i historie Charlotte Lindhardt

Ledelsen og medarbejderne ved Jedsted Mølle i 1934.
Ledelsen og medarbejderne ved Jedsted Mølle i 1934.
Foto: Ukendt.