• Dansk
  • English
  • Deutsch

Vandingskanaler ved Villebøl Bro

I november 1873 enedes lodsejerne langs med Kongeåen fra Villebøl til Jernved om anlæggelsen af to vandingskanaler langs med åen. Anlæggene var projekteret af Det Danske Hedeselskab. Selskaberne ville i fællesskab bygge og drive et stemmeværk øst for Villebøl Bro. Efter knap et års venten fik de myndighedernes tilladelse til byggeriet.  Med udgangspunkt i et nybygget stemmeværk øst for Villebøl Bro blev der anlagt to vandingskanaler, Villebøl-Hjortlund og Villebøl-Jernved vandingskanaler. 
 
Selskaberne deltes ligeligt om Kongeåens vand og stemmeværkets vedligeholdelse. Villebøl-Hjortlund Kanal var 8,2 km lang og omfattede 37 lodsejere. Den vandede 300 tønder land ager og eng. Villebøl-Jernved Kanal var 7,6 km lang og omfattede 41 lodsejere. Den vandede 350 tønder land eng.
 
Ikke alle lodsejere ville være med i vandingsselskaberne. Enkelte lodsejere sagde direkte nej til at få kanalen ført over deres eng. Deres nej blev dog overtrumfet af myndighederne, som mente, at det projekterede anlæg medførte så store landøkonomiske fordele, at det burde anlægges, selvom det var til skade for enkelte lodsejere. Kanalerne blev derfor anlagt hen over de protesterende lodsejeres enge. 
 
Diger
Engene øst for stemmeværket var lavtliggende og derfor i fare for at blive oversvømmede ved opstemning. Vandingsselskaberne skulle derfor beskytte disse enge med diger. Digerne forhindrede den naturlige afledning af vand fra engene, så selskabet skulle også anlægge vandafledningsgrøfter på de beskyttede enge. 
 
Selskaberne vogtede nøje over deres ret til vand fra Kongeåen. Da Lintrup-Hygum Vandingskanal skulle anlægges i 1885, protesterede de mod byggeriet. De frygtede for en forringelse af deres vandmængde. Det samme skete, da Sønderskov-Tobøl vandingskanal skulle bygges. Protesterne havde dog ingen virkning. Begge kanaler blev anlagt. 
 
Villebøl-Jernved Kanal blev nedlagt i 1951, mens Villebøl-Hjortlund kanal var i brug indtil 1954. Vejbroer og overkørsler blev overtaget af de amtslige og kommunale myndigheder. Digerne blev nedlagt, og jorden gik tilbage til de lodsejere på hvis jord de lå.
 
Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov